İş Sağlığı ve Güvenliği
10 Mayıs 2024

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Hastanemizde;

Çalışanlar için güvenli bir ortam oluşturularak hastalara hizmet sunumunda kalitenin artırılması açısından önem arz etmektedir

Temel İş ve Sorumluluklar:

İş Sağlığı ve Güvenliği yıllık çalışma programını hazırlar ve uygulamaya geçirilmesini sağlar.

Çalışanlara yönelik sağlık taraması planı yapar ve sağlık taraması başlatır.

Engelli çalışanlara yönelik düzenleme yapılmasını planlar ve yapılmasını denetler.

Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları kullanmasını sağlar ve bu konuda eğitim verir.

Çalışanların fiziksel şiddete karşı korunması konusunda gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulanmasını sağlar.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile koordineli çalışarak enfeksiyonların kontrolü ve el hijyeninin sağlanması konusunda çalışanları yönlendirir.

Hasta ve Çalışan Güvenliği ortak uygulaması olan renkli kodlar ile ilgili yapılan düzenlemenin denetimi ve devamlılığını sağlar.

Hastane içinde denetimler yapar ve çalışanların güvenli ortamda çalışmaları için gerekli önlemlerin alınmasına öncülük eder.

Çalışanların zarar görme risklerini tanımlar, önlem alır ve düzeltir.

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik önlemleri alır ve gerekirse düzeltir.

Çalışanların kesici delici alet yaralanmalarını önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır ve yaralanma olduğunda takiplerini yapar.

Kan ve vücut sıvıları ile bulaşma risklerinin azaltılması ile ilgili önlemleri alır ve bulaşma olduğunda gerekli takipleri yaparak düzeltici faaliyetlerde bulunur.

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilir olmak.