Kontrol, Muayene, Bütçe ve Tahakkuk
10 Mayıs 2024

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Sağlık Bakanlığı ve Genel Müdürlük birimlerinden gelen her türlü mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarının muayene ve kabul faaliyetlerinin planlanmasını, koordine edilmesini ve yürütülmesini sağlamak.
 3. Birimlerden gelen taleplere göre Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu, Kontrol teşkilatı ile Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturmak ve Makamın onayına sunulmasını sağlamak.
 4. Komisyonlarca düzenlenen hizmet işleri kabul teklif belgelerini, hizmet işleri kabul tutanaklarını ve hak ediş raporlarını kontrol ederek tahakkuk süreci için hazırlanmasını sağlamak.
 5. Satın alma sürecinde muayene ve kabul işlemlerinin sözleşme ve eklerine uygun olarak zamanında ve gerektiği şekilde yürütülmesi için idare, komisyonlar ve yüklenici arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 6. Genel Müdürlüğün cari ve yatırım bütçe teklifinin hazırlamasını sağlamak.
 7. Bütçe ödeneklerinin kullanım ve dağıtımını koordine etmek.
 8. Bütçe sapmalarına ait analiz ve raporları incelemek.
 9. Bir önceki mali yıl bütçesinin kesin hesabını kontrol etmek.
 10. Bütçe uygulama raporlarını, kesin hesap raporlarını ve mali tabloların oluşturulmasını sağlamak.
 11. Ayrıntılı harcama programı hazırlanmasını, sisteme kaydedilmesini ve bütçe uygulaması ile ilgili onayların alınmasını sağlamak.
 12. Bütçe kayıtlarının tutulmasını, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak.
 13. Genel bütçe ile ilgili bilgilerine-bütçe sistemine kaydedilmesini sağlamak.
 14. E-bütçe sisteminden ödenek istemi, aktarımı ve icmal hazırlamasına yönelik bütçe işlemlerini takip ve kontrol etmek.
 15. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu satın almalarla ilgili ödeme taleplerini incelemek, kontrollerini yapmak ve ödemeye uygun hale getirilmesini sağlamak.
 16. Genel Müdürlüğün faaliyetleri kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışı yapılan görevlendirmelerle ilgili olarak personele yolluk ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 17. Hukuk Müşavirliği tarafından Genel Müdürlüğe hitaben gönderilen haciz vb. mahkeme kararlarının gereği için araştırma yapılmasını ve cevaplanmasını koordine etmek.
 18. Genel Müdürlük bünyesinde istihdam edilen ve Dünya Bankası Projesi kapsamında çalıştırılan danışmanların hakediş ödemesi ile ilgili belgelerin hazırlanmasını ve ödemesini koordine etmek.

  Merkez Teşkilatı ve ek binalarında satın alınması gereken her türlü mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarının gerekli Makam Onaylarını alarak Olurun görevli personele tebliğini yapmak, birimin yazışmalarını yapmak, söz konusu alımların kontrol ve muayene kabul süreçlerini sözleşme ve eklerine uygun olarak planlamak ve koordine etmek, ödemeye esas işlemlerin tahakkuk sürecini tamamlayarak gerekli ödemeleri yapmak ve Genel Müdürlüğümüzün bütçesini hazırlayarak raporlama süreçlerini yönetmek ve ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

  Görevleri ve Sorumlulukları :
  •Bakanlık ve Genel Müdürlük birimlerinden gelen her türlü mal, hizmet ve danışmanlık alımı ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek ve Makam Onaylarını almak.
  •Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu, Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonlarını oluşturmak ve Makam Onayına sunmak.
  •Genel Müdürlüğümüz tarafından satın alınan her türlü mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımı işlemlerinin kontrol ve muayene kabul süreçlerini yürütmek.
  •Komisyonlarca düzenlenen hizmet işleri kabul teklif belgelerini, hizmet işleri kabul tutanaklarını ve hak ediş raporlarını kontrol ederek tahakkuk süreci için hazırlamak.
  •Satın alma sürecinde, muayene ve kabul işlemlerinin sözleşme ve eklerine uygun olarak zamanında ve gerektiği şekilde yürütülmesi için idare, komisyonlar ve yüklenici arasındaki koordinasyonu sözlü ve yazılı olarak sağlamak.
  •Birimde gerekli yazışmaları yapmak ve dokümanları usulüne uygun olarak arşivlemek.
  •Yönetici tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
  •Genel Müdürlüğün cari ve yatırım bütçe teklifini hazırlamak.
  •Bütçe ödeneklerinin kullanım ve dağıtımını yapmak.
  •Bütçe sapmalarını analiz etmek ve raporlamak.
  •Bir önceki mali yıl bütçesinin kesin hesabını çıkarmak.
  •Bütçe uygulama raporlarını, kesin hesap raporlarını ve mali tabloları hazırlamak.
  •Ayrıntılı harcama programı hazırlamak, sisteme kaydetmek ve bütçe uygulaması ile ilgili onayları almak.
  •Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
  •Genel bütçe ile ilgili bilgileri e-bütçe sistemine kaydetmek.
  •E-bütçe sisteminden ödenek istemi, aktarımı ve icmal hazırlamasına yönelik bütçe işlemlerini takip etmek ve yapmak.
  •Genel Müdürlüğün yapmış olduğu satın almalarla ilgili ödeme taleplerini incelenmek, kontrollerini yapmak ve ödemeye uygun hale getirerek ödeme evraklarını hazırlamak.
  •Genel Müdürlüğün faaliyetleri kapsamında gerek yurt içi gerekse yurt dışı yapılan görevlendirmelerle ilgili olarak ilgili personele yolluk ödeme işlemlerini yapmak.
  •Hukuk Müşavirliği tarafından Genel Müdürlüğe hitaben gönderilen haciz vb. mahkeme kararlarının gereği için araştırma yapmak ve cevaplamak.
  •Genel Müdürlüğün avans ve kredi işlemlerine ait, harcama talimatı düzenlemek, avans açma ve mahsup etme (kapama) işlemlerini yürütmek. 
  •Genel Müdürlüğün her türlü internet, telefon, vb. faturalarının ödemesini yapmak. 
  •Genel Müdürlük bünyesinde istihdam edilen ve Dünya Bankası Projesi kapsamında çalıştırılan danışmanların hak ediş ödemesi ile ilgili belgeleri hazırlamak ve ödemesini gerçekleştirmek.
  •Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılan ödemelerden yapılan KDV tevkifatları ile ilgili olarak 2 nolu KDV beyannamesini hazırlatmak, kontrol etmek ve ilgili vergi dairesine göndermek.
  •Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Genel Müdürlük Muhtasar Beyannamesini hazırlatmak ve ilgili vergi dairesine göndermek.
  •Hazırlanan beyannamelerle ilgili olarak ortaya çıkan vergilerin ilgili vergi dairesine ödemek üzere Döner Sermaye Saymanlığı nezdinde gereken işlemleri yapmak.
  •Genel Müdürlük faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hazine payının Çankaya Mal Müdürlüğüne ödemesi yapılmak üzere gerekli belgeleri hazırlamak ve ödeme yapılmak üzere Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne göndermek.
  •Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
  •Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
  •Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.
  •Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.
  •Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
  •Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
  •Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.
  •İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
  •Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  •Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
  •Bilgi Güvenliği gereklerine uymak.
  •Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.